واحدهای پژوهشی

گروه‌های پژوهشی در دانشگـاه بیرجنـد به منظور فراهم آوردن زمینه توسعه و انسجام بخشی به فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مشترک و بین رشته‌ای و تقویت انگیزه پژوهشگران برای انجام فعالیت‌های پژوهشی برنامه‌محور تاسیس شده اند. این گروه‌ها ضمن جهت‌دهی به حمایت‌های مادی و معنوی خاص برای تقویت محورهای توسعه دانشگاه و کاربردی شدن دستاوردهای پژوهشی، در راستای کسب مرجعیت علمـی و فناوری دانشگاه در زمینه‌های تخصصی منطبق با سند راهبردی و گسترش ارتباط دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی با هدف افزایش مشارکت در طرح‌های کلان پژوهشی فعالیت می‌کنند.

معاونت ها