جلسه سخنرانی استاد پرویز حسن پور به مناسبت هفته پژوهش تحت عنوان : " مثلثات کروی " روز یکشنبه مورخ 95/9/14 ساعت 14-12 در محل اتاق 3 مشترک برگزار خواهد گردید .