جلسه دفاع از رساله دکتری ریاضی آقای صادق رحیمی ناغانی با گرایش جبر ونیز آقای محسن نیازی با گرایش آنالیز در روز چهارشنبه مورخ 1395/9/17 ساعت 9 صببح بترتیب در سالن علامه عبدالعلی بیرجندی و سالن مهندس امینی برگزار خواهد شد .