جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد:

گروهها با زیرگروه جابجاگر مینی ماکس

استاد راهنما: دکتر محمد مهدی نصرآبادی

ارائه دهنده: سمیه لطفی فریز

زمان و مکان: یکشنبه 95/4/20ساعت 9 -اتاق 208 دانشکده علوم