math g1

گروه ریاضی علاوه بر دور های کارشناسی، از سال 1379  به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ریاضی گرایش محض و از سال 1386 در گرایش کاربردی اقدام نموده است. این گروه هم اکنون دارای 17 عضو هیئت علمی، 196 دانشجوی کارشناسی، 102دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش های ریاضی کاربردی و ریاضی محض و 35دانشجوی دکتری می باشد. تا کنون بالغ بر 1461 دانشجو در مقطع کارشناسی، 203 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 3 دانشجو در مقطع دکتری فارغ التحصیل نموده است. گروه ریاضی در بین گروه های ریاضی سراسر کشور همواره جایگاه خاصی از نظر قبولی در کارشناسی ارشد داشته به طوری که در سال 1372 از این لحاظ رتبه دوم کشوری را کسب نموده است.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
ریاضی 12  18