اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی

دانشجویان مقطع دکتری گروه ریاضی

سال ورود

استاد راهنما

استاد مشاور

1

نیازی محسن

89

دکترمحمدرضامیری و دکترابراهیمی

دکترامان الله اسدی

2

اسحاقی کناری حسن

89

دکترامان الله اسدی

دکترمحمدرضامیری

3

سازگار علیرضا

89

دکترامان الله اسدی

دکترامیدربیعی  مطلق

4

اکرمی رسول

90

دکترعلیرضاجانفدا و دکترمحمدرضامیری

-

5

صدیقی علیرضا

90

دکترمحمدحسن حسینی

دکترحسین فضائلی

6

فرزانه سیدمحمدعلی

90

دکترامان الله اسدی

دکترمحمدمحمدی نژاد

7

کافی مقدم مصطفی

90

دکترمحمدرضامیری و دکترعلیرضاجانفدا

-

8

باقری هره دشتی جواد

91

دکترحسین فضائلی

-

9

حاجی زاده سمانه

91

دکترمحمدمهدی نصرآبادی

دکترفرخی درخشنده قوچان

10

رحیمی ناغانی صادق

91

دکترحسین فضائلی

-

11

زارعی جلال آبادی بتول

91

دکترحسین فضائلی

-

12

بیگدلی حمید

92

دکترحسن حسن پور

-

13

پورصیامی رمجردی عباس

92

دکترربیعی مطلق

دکترمحمدمحمدی نژاد

14

حسن آبادی منیژه

92

دکتراسدالله وزیری

دکترامین جاجرمی

15

حقدادی تکتم

92

دکترحسین اقدامی

-

16

حیدری دنیا

92

دکترمسعودامان

دکترقنبری

17

خیرآبادی اکرم

92

دکتراسدالله وزیری

دکترسهراب عفتی

18

درویشی محمد

92

دکترمحمدمحمدی نژاد

دکترامیدربیعی  مطلق

19

شریفی پور محمدرضا

92

دکترمحمدمحمدی نژاد

دکترامیدربیعی  مطلق

20

فرخی استاد جواد

92

دکترعلیرضاجانفدا

-

21

فیاض روح بخش فاطمه

92

دکترحسن حسن پور

-

22

قلی زاده امیرآباد حسن

92

دکترامیدربیعی مطلق

دکترمحمدمحمدی نژاد

23

کریمی مبارکه

92

دکترمسعودامان

دکتراردشیردولتی

24

مرشدلو محمدامین

93

دکترمحمدمهدی نصرآبادی

-

25

رضایی گل محمدحسین

93

دکترعلیرضاجانفدا

-

26

صیفی زاده دوره پریسا

93

دکترمحمدمهدی نصرآبادی

-

27

کاظمی سیده راضیه

93

دکترمحمدرضامیری

-

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه ریاضی

سال ورود

استاد راهنما

استاد مشاور

1

مهرجوفرد عارفه

87

دکترمحمدمحمدی نژاد

دکترامیدربیعی  مطلق

2

شعبانی مقدم گل حمیده

88

دکترحسین اقدامی

دکترمحمدمهدی نصرآبادی

3

سورگی محمد

91

دکترحسین اقدامی

دکترمحمدمهدی نصرآبادی

4

هنرمند آزاده

91

دکترامان الله اسدی

دکترعلیرضاجانفدا

5

ابوالحسنی نجمه

92

دکترامان الله اسدی

دکترعلیرضاجانفدا

6

افشارنسب مریم

92

دکترامیدربیعی ربیعی

دکترمحمدمحمدی نژاد

7

امیری خنگ ارزو

92

دکترعلیرضاجانفدا

-

8

حسینی کیا مریم

92

دکترامان الله اسدی

دکترمحمدرضامیری

9

رزاقی خلیران عبدالله

92

-

-

10

شهریاری صدیقه

92

دکترامیدربیعی  مطلق

دکترمحمدمحمدی نژاد

11

علی میرزایی مریم

92

دکترابراهیم نصرآبادی

دکترامان الله اسدی

12

لطفی فریز سمیه

92

دکترمحمدمهدی نصرآبادی

دکترحسین اقدامی

13

منصوری آهنگ اعظم

92

دکترعلیرضاجانفدا

-

14

ارزنی مهدی

93

-

-

15

پامرغی الهه

93

دکترمهدی پناهی

دکترمسعودامان

16

پورصدیق یحیی

93

دکترعلیرضاجانفدا

دکترمحمدرضامیری

17

خارکن حوا

93

دکترحسین اقدامی

دکتراعظم کاهنی

18

داودی حمیدرضا

93

دکترمحمدرضامیری

 

19

رهنما چادرنشین سمیرا

93

دکترحسن حسن پور

-

20

ریاحی منصوره

93

-

-

21

شجاع راضیه

93

دکترنسیم نصرآبادی

دکتراسدالله وزیری

22

شیبانی سهراب

93

دکترابراهیم نصرآبادی

-

23

محمدی مطلق محمدرضا

93

دکتراسدالله وزیری

دکترمسعودامان

24

محمدیان بیدختی رضا

93

دکترمسعودامان

دکترمهدی پناهی

25

ملک آبادی زاده مریم

93

دکترمسعودامان

دکتراسدالله وزیری

26

موسی زاده اول ملیحه

93

دکترحسین فضائلی

-

27

نوروزی رودی منصوره

93

دکترمحمدحسین حسینی

دکتراسدالله وزیری

28

هادی نژاد محسن

93

دکتراسدالله وزیری

دکترمسعودامان

29

بشیری فاطمه

94

-

-

30

بهزادپور بهاره

94

دکتراسدالله وزیری

-

31

تاجیک داود

94

-

-

32

حافظی نسب علیرضا

94

-

-

33

خسروی راضیه

94

-

-

34

دلاکه فاطمه

94

-

-

35

زراعت کار مهدیه

94

دکترنسیم نصرآبادی

-

36

شاوردی الهام

94

-

-

37

عباسی زهرا

94

دکترمسعودامان

-

38

قاسمی فر راضیه

94

-

-

39

قاسمی نژاد ملیحه

94

دکترحاجی محمدمحمدی نژاد

-

40

محمدی کوروش

94

-

-

41

محمودزاده حامد

94

-

-

42

مصلحی مریم

94

-

-

43

منوچهری محمد

94

-

-

44

مودی مهسا

94

-

-

45

نصیری زهرا

94

دکترامیدربیعی مطلق

-

46

نوری مقدم فهیمه

94

-

-

47

یزدان پناه مژده

94

-

-