اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری آمار
 
 
دانشجویان مقطع دکتری گروه آمار سال ورود استاد راهنما استاد مشاور
1 بیطرف مجید 90 دکتر مجید رضائی

دکتر فاطمه یوسف زاده

2 حسینی شجاعی سیدرضا 90

دکتر یدا... واقعی

دکتر محسن محمدزاده

--
3 عاملی سمانه 90

دکتر مجید رضائی

دکتر جعفر احمدی

--
4 میرجلیلی احمد 90 دکتر محمد خنجری دکتر مجید رضائی
5 احمدي كامبيز 92

دکتر مجید رضائی

دکتر فاطمه یوسف زاده

--
6 اشتري نژاد عماد 92

دکتر یدا... واقعی

دکتر حمیدرضا نیلی ثانی

دکتر غلامرضا محتشمی

7 اكبري لاكه محبوبه 92

دکتر مجید رضائی

دکترسارا جمهوری

--
8 ري بد ارمان 92 دکترجواداطمینان-دکترعادل محمدپور --
9 زنده دل جواد 92

دکتر مجید رضائی

دکتر قاسم اکبری

--
10 كهراري فرشته 92

دکتر مجید رضائی

دکتر فاطمه یوسف زاده

--
11 مجيري آزاده 92

دکتر یدا... واقعی

دکتر حمیدرضا نیلی ثانی

دکتر غلامرضا محتشمی

12 مومني رضا 92 دکتر جواد اطمینان --
13 توسلي عباس 94 دکتریدالله واقعی -
14 جعفري مهدي 94 دکترحمیدرضانیلی ثانی -
15 خالق پناه نوقابي الهام 94 دکترمجیدرضایی -
16 رضايي صغري 94 دکترفاطمه یوسف زاده -
17 كامرانفر هدي 94 دکترجواداطمینان -

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه آمار سال ورود استاد راهنما استاد مشاور
1 اله یاری حیسن 93 دکترحمیدرضانیلی ثانی دکترامیدربیعی مطلق
2 سورگی مریم 93 دکترمحمدخراشادیزاده دکترمجیدچهکندی
3 فروزنده فرزانه 93 دکترجواداطمینان -
4 ایتام حسن 93 دکتریدالله واقعی -
5 اسدالهی معصومه 93 دکترمحمدقاسم اکبری دکترجسن حسن پور
6 سیروسی راضیه 93 دکترمحمدخراشادیزاده -
7 شکرانی افسانه 93 دکترمحمدخراشادیزاده -
8 صادقی درمیان فاطمه 93 دکترفاطمه یوسف زاده دکترمجیدچهکندی
9 قاینی امیر 93 دکترمحسن عارفی -
10 قمرانی جواد 93 دکترمحمدقاسم اکبری -
11 معمارباشی حمیده 93 دکترجواداطمینان دکترمجیدچهکندی
12 ابراهیمی محمد جواد 94 دکترهادی علیزاده -
13 احمدی فایزه 94 دکترفاطمه یوسف زاده -
14 پورکاظمی عاطفه 94 دکترهادی علیزاده -
15 شمس الدین پور علی 94 دکترحمیدرضانیلی ثانی -
16 شهرکی منصوره 94 دکتریدالله واقعی -
17 شیرزایی ملیحه 94 دکترساراجمهوری -
18 ظهورسلیمانی حمیدرضا 94 دکترجواداطمینان -
19 عابدی پور رضا 94 دکترحمیدرضانیلی ثانی -
20 خواجه سیده مطهره 94 دکترمحمدقاسم اکبری -
21 سجادی سیده راضیه 94 دکترمحسن عارفی -
22 محمدزاده ثانی طیبه 94 دکترمحمدخنجری صادق
-
23 محمدی مهناز 94 دکترمجیدرضایی -
24 مهدی پور سیده زینب 94 دکترمجیدچهکندی -
25 مهدیان محمدرضا 94 دکترجواداطمینان -
26 یعقوب پور راضیه 94 دکترمحمدقاسم اکبری -