متصدی امور دفتری مرتضی امامی نسب
05632202301-667
متصدی امور دفتری و بایگانی زهرا بهفروز
05632202078 05632202301-667
کارشناس گروه آمار منصوره صحراگرد
05632202301-561
کارشناس گروه ریاضی محمد علی آبادی
تصویر
05632202301-373
دانشکده علوم-بلوک دوم-گروه ریاضی
مسئول دفتر ریاست دانشکده سیده فاطمه فریدی
05632202301 05632202301-667