تحصیلات تکمیلی

IMAGE

14 بهمن 94

تحصیلات تکمیلی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، برای انجام مراحل مختلف دفاع از پایان نامه، قبل و پس از دفاع موظف به رعایت نکات ذیل می باشند: مراحل اداري قبل...

IMAGE

23 آبان 73

دریافت کاربرگ های تحصیلات تکمیلی

کاربرگ های مقطع دکتری کاربرگ های مقطع ارشد

IMAGE

30 -43

دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی دانشجویان مقطع دکتری گروه ریاضی سال ورود استاد راهنما استاد مشاور 1 نیازی محسن 89...