تحصیلات تکمیلی

IMAGE

14 بهمن 94

دریافت فرم های تحصیلات تکمیلی

برای دریافت کاربرگ های تحصیلات تکمیلی کلیک نمایید.

IMAGE

14 بهمن 94

تحصیلات تکمیلی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، برای انجام مراحل مختلف دفاع از پایان نامه، قبل و پس از دفاع موظف به رعایت نکات ذیل می باشند: مراحل اداري قبل...

IMAGE

30 -43

دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی دانشجویان مقطع دکتری گروه ریاضی سال ورود استاد راهنما استاد مشاور 1 نیازی محسن 89...