دکتر محمد خراشادی زاده آزمایشگاه آمار
دانشکده علوم - بلوک دوم